Припремни предшколски

Почетна > Програми > Припремни предшколски

Припремни предшколски програм је део редовног програма предшколске установе у целодневном или полудневном трајању и остварује се у припремним предшколским групама у години пред полазак у школу.

Функција припремног предшколског програма има основ у правима детета да расте и да се развија у квалитетној васпитно-образовној средини која поштује његове особености, потребе и подстиче укупан психо-физички развој.
Компензаторска функција огледа се у укључивању све деце у припремни предшколски програм, чиме се обезбеђују услови за проширивање социјалног и сазнајног искуства.

Програм је и допуна породичном васпитању јер полази од потреба детета и породице као и права родитеља да активно учествују у васпитању свог детета.
Реализација припремног предшколског програма доприноси програмском и организационом повезивању дечијег вртића и школе, а све у циљу лакшег преласка детета из једног система у други.

Како је припрема детета за полазак у школу процес који се одвија током читавог предшколског периода, припрема за школу схвата се као прилика за сусрет детета са добро одабраним подстицајима из физичког и сазнајног окружења, активно упознавање света око себе, других људи и самога себе.

Циљ припремања за школу је да се допринесе њиховој зрелости и готовости за живот и рад који их очекује у основној школи. Овај циљ се остварује у контексту општег циља предшколског васпитања стварањем услова подстицаја за развој и грађење искуства, вештина као основа за будуће облике учења, сазнања и понашања.
Под појмом зрелост или готовост за школу подразумева се ниво психичког и физичког развоја који ће детету омогућити да одговори на захтеве који му се постављају у школу.

Општа припрема за школу јесте припремање деце за даљи живот и рад самим тим и за даљи развој и образовање. Општа припрема се остварује током читавог боравка у вртићу, развијањем спремности за комуникацију и сарадњу, правилан однос према раду, усвајањем одређених норми и правила понашања, отвореност према искуству и креативности.

Поред опште припреме у дечијим вртићима реализује се специјална припрема за школу, у припремним групама дечијих вртића. Обухвата активности и садржаје којима се доприноси лакшем остваривању наставног програма у првом разреду основне школе: навикавање детета на разноврсне покрете руком и телом, сналажење у времену и простору, навикавање на рад у групи, сарадња са вршњацима, рад са различитим материјалима, самосталност и одговорност за сопствене пројекте, подстицање креативности, решавање логичко-математичких проблема.

Васпитно-образовни задаци у години пред полазак у школу:

Припремни предшколски програм одвија се у складу са општим начелима васпитно-образовног рада, а специфични задаци односе се на важне аспекте припреме за полазак у школу:

  1.  Подстицање осамостаљивања - улога васпитача је да ствара и користи ситуације у којима ће дете имати могућности за самостално обављање активности.
  2.  Подршка физичком развоју - улога васпитача јесте пажљиво бирање активности које доприносе физичком расту и развоју.
  3.  Јачање социо-емоционалне компетенције - улога васпитача је да пруже подршку дететету да се успешно укључи, да постане равноправни члан групе у којој ће моћи да задовољава и развија своје потребе и уважава потребе других, као и да исказује своја осећања, да препозна и адекватно реагује на осећања других.
  4.  Подршка сазнајном развоју - улога васпитача је да омогући детету да истражује, експериментише, открива нове везе и анализира их, испитује. Такође, потребно је да га уводи у активност, подржи у избору, да својим ставом омогући концентрисан и истрајан рад.
  5.  Неговање радозналости – улога васпитача је да потребе детета за активним истраживањем и преиспитивањем новог, подржи, као и да уважи и подстакне дечија искустава, пружајући богату подстицајну средину.
  6.  Поштовање индивидуалности и подстицање креативности

Задатак васпитача је да у развијању програма уважи индивидуалност и потребе сваког детета, пружајући му прилике да кроз игру и активности изрази своје стваралачке потенцијале у говору, драми, музици, плесу, цртању, вајању, графици, хумору и сл. За децу којој је потребна додатна подршка, индивидуализовани приступ је обавезан у планирању васпитно- образовног рада.

Васпитно-образовни задаци у години пред полазак у школу операционализују се кроз организоване активности уз одговарајуће садржаје и одређену динамику.
Васпитачи разменом у тимовима сагледавају програм кроз евалуацију, дискутују и предлажу начине планирања и примере добре праксе који су се реализовали у претходној години. У том смислу постоји Актив за ППП, као и Тим реализатора четворочасовног припремног предшкослког програма. Васпитачи су део Васпитно-образовног већа, имају свог представника у Педагошком колегијуму и у тимовима Установе.

Документација је део процеса планирања и програмирања, саставни део процеса васпитно-образовног рада и приказ операционализације програма. Саставни део документације је портфолио и листа праћења детета.