СТИО

Инклузивни програм подразумева подстицање развоја, унапређивање способности, развој самопоштовања и толеранције код све деце у групи, програм је намењен сваком детету, а не само детету са сметњама у развоју, јер је суштина у прилагођавању програма рада и могућностима потреба све деце.

Циљ рада СТИО ( стручни тим за инклузивно образовање) је јачање свих запослених за процес инклузије и укључивање деце са додатном подршком у редовне групе вртића, као и пружање додатне подршке даровитој деци.

Задатак СТИО је:

 • успостављање, праћење и примена процедура укључивања и боравка деце којима је потребна додатна подршка од пријема у вртић до уписа у наредни ниво образовања
 • Планирање и пружање подршке деци остварује се у сарадњи са породицом – стратељима
 • Грађење стратегије и партнерства са институцијама у локалној заједници које пружају помоћ и подршку породицама са тешкоћама
 • Деца остварују остварују право на на предшколско васпитање и образовање у васпитној групи и у васпитној групи уз додатну подршку и индивидуални образовни план

СТИО тим остварује задатке кроз:

 • Давање подршке деци кроз израду педагошких профила и евалуација напредовања деце- индивидуализоване програме рада засноване на очуваним потенцијалима деце са сметњама у развоју и оспособити их за самосталан живот у границама својих могућности
 • Давање подршке родитељима кроз континуирану размену информација од стране реализатора васпитно- образовног рада током боравка детета у вртићу
 • Унапређивање стручних знања и вештина професионалаца у односу на рад са децом са и без сметњи , родитељима и тимски рад
 • Праћење примене донетих процедура у установи и евалуирање
 • Сарадња са другим институцијама у локалној заједници у виду достављања мишљења, учешће у стручним разменама , едукацијама и др.
 • Вредновање инклузивног процеса
 • Вођење документације о процесима у установи

На нивоу вртића функционише тим за подршку деци и и породици, који заједнички планирају, реализују и прате ефекте индивидуалних образовних програма у вртићу и породици.

Координатор Анђелка Симоновић
бр. телефона: 370-041