Тим за заштиту од насиља

Почетна > Програми > Тим за заштиту од насиља

Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања

Заштита деце од насиља у Предшолским установама (ПУ ) је сложен процес у ком учествују сви запослени, деца, родитељи као и локална заједница. Стварања услова за безбедно одрастање и заштита деце од насиља приоритетан је задатак васпитно – образовне установе, али и свих институција које се баве децом.

Насиље, злостављање и занемаривање, који потенцијално угрожавају здравље, развој и достојанство деце, предстваљају повреду основних дечјих права.

У ПУ „Нада Наумовић" 2008. год. формиран је Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања кога сачињавају: Директор, помоћник директора за васпитно-образовни рад, стручни сарадници, правна служба и по један васпитач из свих радних јединица ( РЈ), тј. вртића. У самим РЈ постоји Унутрашња заштитна мрежа коју чине: Главни васпитач, медицинска сестра и члан Тима за заштиту од насиља.
На овај начин обезбеђује се континуитет у планирању, реализацији и вредновању активности на превенцији насиља. Тим планира, организује и управља активностима у Установи на превенцији насиља и има сталну подршку и ангажованост директора, стручних и управних органа, свих запослених, родитеља и локалне заједнице.

У ПУ „Нади Наумовић" се организују превентивне активности које доприносе безбедности у Установи:
Информисање запослених и родитеља путем родитељских састанака, паноа и на веб страни Установе.
Стална стручна усавршавања запослених ради стицања знања и развијања вештина за конструктивно реаговање на насиље.

Усмерене и слободне активности у свакодневном раду са децом које се користе за превенцију насиља ( физичко и музичко васпитање, говорне и драмске радионице...)
Успостављање правила понашања за запослене, децу и родитеље у самој Установи. Обавезно је да сама деца учествују у процесу и процедурама доношења правила у групи којој припадају.
Посећивање и организовање позоришних представа, изложби и сл.

Организовање ликовних конкурса и хуманитарних акција.
Спортски, културни и други сусрети.
Сарадња са другим институцијама и локалном заједницом ( центар за социјални рад, дом здравља, локални медији, позориште за децу и друге установе ).

У нашој Установи функционише мрежа за решавање различитих врста и заштите права детета.
Ситуације које се дешавају у групи, између деце углавном решава васпитач у сарадњи са родитељима. Ако се насиље и даље дешава укључује се и Тим у оквиру унутрашње мреже у сардњи са директором и стручним службама или ако је неопходно поред Тима и укључивање спољашње мреже, тј. других институција.

Детаљније информације о документима, преглед програма, пројектима и литературе у овој области налазе се на веб адреси ( www.mpn.gov.rs ).

Координатор Слободан Стефановић
бр. телефона 370-149