За узраст од 6 месеци до 3 године 1

Почетна > Програми > За узраст од 6 месеци до 3 године 1

Предшколско васпитање је процес којим се на узрастима од рођења детета до поласка у школу буде и остварују његови психофизички потенцијали, подстичу позитивне тенденције које се испољавају у развоју и задовољавају њихове потребе уз изграђивање вољно карактерних особина и ставова.

Образовање је сегмент васпитног процеса којим се подстичу и усмеравају дечије сазнајне активности. Деци се кроз игровне активности преносе одабрана сазнања, чији је циљ формирање појмовних структура, когнитивног стила на основу којих ће се касније градити сва каснија сазнања и учења.

Циљ васпитно-образовног утицаја је подстицање дечије спонтане активности насупрот пасивности и репродуковања дечијег искуства, стваралаштва више него подражавања. У односу према деци, увек се треба ослањати на оно шта она могу, шта знају, тражити у њима само потенцијале за даљи развој. Зато је важно да увек имамо у виду конкретно дете и његову животну ситуацију када постављамо циљеве васпитања.
Васпитање и нега деце узраста до три године врши се, пре свега, стварањем повољне васпитне средине у којој ће дете стицати искуства по сопственом програму откривајући себе и своју околину, у којој ће бити активно у складу са својим потребама и могућностима. Њихов основни смисао је да чувају, подстичу и култивишу спонтане изразе понашања детета у односу на околину, због чега се приликом остваривања циљева васпитања и неге полази од спонтаних израза детета и поштују његове способности у откривању света око себе.

Документација је део процеса планирања и програмирања, саставни део процеса васпитно-образовног рада и приказ операционализације програма. Саставни део документације је Радна књига неге и васпитно-образовног рада, портфолио и листа праћења детета.

Имајући у виду циљеве и принципе васпитања и обарзовања , креиран је предшколски програм неге и васпитања деце узраста од шест месеци до три године. Све јаслице, а наша Установа их има у пет вртића , направиле су свој план рада, узимајући у обзир циљеве и принципе предшколског програма, уважавајући дечије потребе и специфичности самог објекта са јасним захтевом за стварањем повољне и подстицајне атмосфере у којој су деца подржана, вољена и негована.

Приоритетни задаци у раду са децом узраста до три године су:

 • структуирање простора у којима се реализује васпитно-образовни рад (током целе године)
 • планирање и праћење адаптације новопримељене деце заједно са родитељима током године;
 • неговање и подстицање спонтаног развоја детета;
 • уважавање специфичности узраста и индивидуалних потреба детета;
 • израда листи праћења деце и уредно вођење документације;
 • учешће у раду тимова на нивоу вртића и установе;
 • обезбеђивање здравствено-хигијенских услова;
 • очување и унапређивање здравља деце (превентивна здравствена заштита);
 • креирање програма у циљу стварања пријатне атмосфере за живот и рад у вртићу -превенција насиља.

У оквиру васпитног утицаја и развијања целокупне личности , планирају се посебни задаци:

 • физичко – сензорног развоја;
 • емоционално-социјалног развоја;
 • сазнајног развоја.

Имајући у виду све ове циљеве, све јаслене групе, а наша Установа их има укупно 22, праве свој план рада, поштујући, пре свега, дечије потребе и специфичности самог објекта са јасним захтевом за стварањем повољне и подстицајне атмосфере у којој су деца подржана, вољена и негована. Планови, реализација и евалуација као и важни подаци уносе се у Радну књигу. Поред програма неге и васпитног рада, медицинске сестре васпитачи у свом раду се руководе адекватним приручницима и стручном литературом.

Медицинске сестре васпитачи, које реализују негу и васпитно-образовни рад у јасленим групама, су чланови Васпитно-образовог већа, имају свог представника у Педагошком колегијуму, као и у тимовима Установе, а искуства и добру праксу размењују кроз рад Актива јасленог узраста.