За узраст од три године до укључивања у припремни програм

Почетна > Програми > За узраст од три године до укључивања у припремни програм

Предшколска установа „Нада Наумовић“ програм предшколског васпитања и образовања од 3 год. до укључивања у програм припреме у школу реализује у девет вртића.

У креирању програма вртића учествују васпитачи и родитељи на нивоу својих тимова, у складу са Основама програма и законским регулативама и на основу препорука и сарадње са стручним сарадницима, локалном заједницом.

Основни циљ програма је целовит развој укупних потенцијала детета и напредовање у сваком од његових аспеката.
У целодневном боравку приоритетни задаци васпитно-образовног рада са децом од 3 до поласка у школу су :

  • стварање повољне средине за учење и развој;
  • богаћење и подстицање дечјег развоја и напредовања кроз социјални, емоционални, физички и интелектуални развој;
  • праћење развојних и индивидуалних карактеристика;
  • подстицање дечијег разумевања различитости ( културолошке , индивидуалне)

Наведени задаци реaлизују се кроз планирање и развијање тема, садржаја, активности из појединих области чије је полазиште дато у Основама програма и на основу чега се врши операционализација од стране васпитача (конкретни циљеви, садржаји и активности).
У Установи се програм васпитно образовног рада реализује кроз два модела званично дата кроз основе програма: модел А и модел Б. Заједнички приступ образовних модела је у полазишту да се суштина образовања састоји у целовитом развоју детета, а да је учење процес раста и сазревања. Саставни део свих програмских модела који се примењују је разрађена целина која говори о планирању, праћењу и евалуацији као сталним и повезаним процесима.

Васпитно образовни програм се планира, реализује и прати на нивоу групе, на нивоу тима (више група), на нивоу вртића и Установе како би у складу са конкретним карактеристикама вртић био аутентично место живљења, учења, игре, раста и развоја детета.

Специфичности сваког вртића, потребе, интересовања, могућности деце у групи, на нивоу вртића као и на нивоу Установе у великој мери одређују планирање, праћење и евалуацију рада на индивидуалном плану, на плану тимова и на нивоу Установе.
Васпитачи разменом у тимовима предлажу, размењују, и евалуирају програм који се реализовао у претходној години. У том смислу постоји Актив за узраст од 3 до 5,5 година, а васпитачи су део Васпитно-образовног већа, имају свог представника у Педагошком колегијуму и у тимовима Установе.

Документација је део процеса планирања и програмирања, саставни део процеса васпитно-образовног рада и приказ операционализације програма. Саставни део документације је Радна књига васпитно-образовног рада, портфолио и листа праћења детета.

Васпитачи имају могућност израде планова на нивоу вртића у зависности од постојећих ресурса, окружења и евалуације васпитно-образовног рада. Избор модела препуштен је васпитачима, у складу са компетенцијама.
Начини којима Установа подржава оба модела „А“ и „Б“:

  • Структуирање простора и материјала
  • Временска организација активности
  • Начин груписања деце
  • Правила понашања
  • Ритам живота у Установи
  • Однос према игри и учењу

Структуирање простора и материјала у групама вртића одређује простор и број деце: препознавањем интересовања и потреба деце васпитач планира - теме, садржаје и облике рада, а током реализације мења и интегрише дечије предлоге. Собе у вртићима уређују се за рад у малим групама и имају неколико целина - „кутићи“.

Временска организација у групама вртића у пракси прати режим дана у Установи као и активности предвиђене предшколским програмом.

Груписања деце у вртићима опредељује организација, простор и временска организација и активности. У току дана сва деца се више пута окупљају (јутарњи пријем, боравак у дворишту, физичке активности и време пред одлазак кући). На груписање према активностима у групи деца се опредељују сама. Формирање група врши се на основу Закона о предшколском програму.

Правила понашања се доносе на два нивоа. У вртићу у њиховом доношењу и праћењу учествују одрасли (васпитачи и родитељи) и у васпитним групама где учествују деца, васпитачи и родитељи.

Ритам живота у Установи је одређен Правилником. Он обухвата: време пријема, узимање оброка, одмор и време одласка деце кући. Одступања се јављају према индивидуалним потребама родитеља и деце.

У Предшколским плановима вртића игра заузима значајно место, као водећа дечија активност и природан начин на који се деца развијају и уче. Према потреби деце, игра је спонтана или организована. Да би одговорила својој правој улози као подршка дечијем развоју, не смемо заборавити услове и средства у којима она треба да се одвија (број деце, простор, организација простора, понуда средставa).