ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Почетна > Актуелно > ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Октобар

04

2016
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ Јавни конкурс за пријаву специјализованих програма који ће се остварити у Предшколској установи "Нада Наумовић" Крагујевац радне 2016/2017. године, отворен је од 07.10.2016. године до 14.10.2016. године. Право учешћа имају сва заинтересована правна и физичка лица, регистрована за одређену врсту делатности. Заинтересована лица дужна су да уз Образац пријаве, поднесу предлог програма који треба да садржи: 1. Теоријски основ програма, укључујући претопоставке о схватању детета, учењу и природи васпитања и образовања које се пружа; 2. Циљну групу програма (заинтересовани корисници); 3. Циљеве, задатке, методе и садржаје васпитно-образовних активности програма; 4. Начин организације остваривања програма: а.место-објекат б.трајање в.број деце по групи г.планирани број група конкретног програма д.језик не коме се изводи програм 5. Квалификације и искуство реализатора; 6. Материјале и опрему неопходну за реализацију; 7. Цену програма која укључује детаљну структуру трошкова; 8. Начин праћења и вредновања програма. Ближи услови о врстама, начину финансирања посебних, специјализованих програма и других обилка рада и услуга који ће се остваривати у Установи, утврђени је Правилником о врстама, начину финансирања посебних, специјализованих програма и других обилка рада и услуга које остварује Предшколска установа ( „Сл. Гласник РС 26/2013) Образац за пријаву налази се на интернет страници Установе www.nadanaumovic.rs Осим обрасца пријаве и предлога програма заинтересована лица су дужна да доставе: 1. фотокопију личне карте; 2. извод из АПР-а; 3. фотокопију доказа о квалификацији (диплома, сертификат и сл.) Све додатне информације можете добити позивом на следећи контакт телефон 034/335-074 и електронску адресу info.centar@nadanaumovic.rs Након што се донесе коначна одлука о одабиру програма резултати ће бити објављени на интернет страници Установе. Реализатори програма који буду одабрани закључиће уговор о сарадњи са Установом и биће у обавези да, по завршетку радне 2016/2017 године, доставе извештај о реализацији конкретног програма за ту радну годину до 01.07.2017. године. Годишњи план рада доставља се након потписивања уговора са Установом. Годишњи план рада конкретног програма и Извештај о реализацији конкретног програма, чиниће саставни део Годишњег плана рада и Извештаја о раду Установе.