Јединствени јавни конкурс за пријем деце на целодневни боравак у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за радну 2021/22. годину

Почетна > Актуелно > Јединствени јавни конкурс за пријем деце на целодневни боравак у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за радну 2021/22. годину
Март

05

2021

 

ПУ „Нада Наумовић“

ПУ „Ђурђевдан“

Број: 01-1051

                                                  Број: 01 - 999

Датум: 05.03.2021. године

Датум: 05.03.2021. године  

Крагујевац

Крагујевац

 

Директор предшколске установе „Нада Наумовић“ и директор Предшколске установе „Ђурђевдан“, на основу члана 4. став 4. Правилника о начину, критеријумима и поступку пријема деце у Предшколску установу Нада Наумовић у Крагујевцу број: 05-2097 од 01.04.2019. године - Пречишћен текст и члана 4. став 4. Правилника о начину, критеријумима и поступку пријема деце у Предшколску установу „Ђурђевдан“ у Крагујевцу број: 03/1-1748 од 01.04.2019. године - Пречишћен текст, дана 05. марта 2021. године, расписују:

Јединствени јавни конкурс

 за пријем деце на целодневни боравак у предшколске установе

чији је оснивач град Крагујевац за радну 2021/22. годину

 

I           Расписује се Јединствени јавни конкурс за пријем деце на целодневни боравак у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац (у даљем тексту: Конкурс), за радну 2021/22. годину, у складу са расположивим капацитетима, и то за:

 

1.1     ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „ЂУРЂЕВДАН“

 

Р.

бр.

  

 

Објекат

Број деце по узрасту

 

 

01.03.2015.        –

29.02.2016.

 

01.03.2016.        –

28.02.2017.

01.03.2017.        -

28.02.2018.

01.03.2018.       -

28.02.2019.

01.03.2019.        -

29.02.2020.

01.03.2020.        -

28.02.2021.

1.

 

Зека

Ул. Сутјеска бр.6

 

 

 

 

 

3

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

 

15

 

2.

Цицибан

Ул. Кнеза Милоша бр. 21а

 

16

 

 

 

 

14

 

 

 

3.

 

Шврћа

Ул. Николе Пашића бб

 

 

 

 

 

 

 

23

4.

 

Колибри

Ул. Јосифа Шнерсона бр. 3а

 

 

 

16

 

12

 

 

6

 

43

5.

Невен

Ул. Радничка

бр. 23

 

 

 

9

14

29

29

6.

 

Бубамара

Ул. Мирослава Антића бб

 

 

 

 

5

10

 

10

 

15

 

7.

 

Чуперак

Ул. 19. октобра бб

 

 

 

3

5

12

8

 

22

 

Укупно                                                                                                                   324

 

1.2     ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „НАДА НАУМОВИЋ

 

Р.

бр.

 

 

Објекат

Број деце по узрасту

 

01.03.2015.        –

29.02.2016.

 

01.03.2016.        –

28.02.2017.

01.03.2017.        -

28.02.2018.

01.03.2018.       -

28.02.2019.

01.03.2019.        -

29.02.2020.

01.03.2020.        -

28.02.2021.

1.

„Бамби“

Ул.Саве Ковачевић бр.30

10

18

 

2

 

 

2.

„Лане“

Ул.Црвене заставе бр.3А

2

 

2

 

 

 

3

35

15

3.

„Лептирић“

Ул.

Карађорђева бр.22

4

 

5

 

17

45

 

 

4.

„Наша радост“

Ул.Милована Гушића бр.14

 

5

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

15

 

 

 

5.

 

 

„Полетарац“

Ул.Незнаног јунака бр.8

 

 

7

 

2

2

20

 

50

 

50

6.

„Сунце“

Ул.Црвене заставе бр.3Б

 

 

 

 

14

2

 

 

7.

„Цветић“

Ул.Цветна бр.6А

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

10

8.

„Црвенкапа“

Ул.Светозара Марковића бр.116

 

 

8

 

 

5

 

7

 

13

 

 

20

 

40

Укупно                                                                                                                   447

 

 

НАПОМЕНА: Број деце која се примају за радну годину по расписаном Конкурсу може бити умањен сагласно члану 34. став 4. Закона о предшколском васпитању и образовању („Сл.гласник РС“ бр. 18/2010, 101/2017, 113/2017 - др. закон, 95/2018 - др. закон и 10/2019).

 

II         ПРИЈЕМ ЗАХТЕВА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

Пријем деце на целодневни боравак врши се на основу Захтева за пријем детета на целодневни боравак у предшколску установу (у даљем тексту: Захтев) који подноси родитељ, односно други законски заступник детета (у даљем тексту: родитељ) у писаној форми, на јединственом обрасцу (Oбразац 1) који се подноси Предшколској установи чији је оснивач град Крагујевац, у периоду од 08. марта 2021. године закључно са 06. априлом 2021. године (30 дана), у канцеларији бр. 4, у улици Првослава Стојановића број 10. Крагујевац (Стара радничка колонија) сваког радног дана у времену од 09:00 до 14:00 часова.

 

ПОСЕБНА НАПОМЕНА:

Захтев може поднети и родитељ чијe ће дете у радној години 2021/22. години, за коју се Конкурс расписује, напунити 6 месеци (иако је дете у моменту подношења захтева млађе), с тим што права и обавезе из уговора о пружању услуге почињу да теку кад дете наврши 6 месеци живота.

 

За пријем једног детета може бити предат искључиво само један захтев било у писаном или електронском облику, сваки касније поднет захтев биће одбачен као ''дупли'', односно неће бити предмет разматрања Комисије.

 

 

Уз захтев за целодневни боравак достављају се обавезна документација и додатна документација, која зависи од статуса родитеља и/или детета.

 

Захтев са пратећом документацијом, родитељ предаје у затвореној коверти:

-          непосредно (лично) у канцеларији бр. 4, у улици Првослава Стојановића број 10. Крагујевац;

-          путем поште: ПУ „Нада Наумовић“ на адресу Саве Ковачевића бр. 30 или ПУ „Ђурђевдан“ на адресу Воје Радића бр. 3, локал бр. 5

 

Захтев се подноси Установи у коју родитељ жели да упише дете на целодневни боравак („прва жеља“ из Захтева за пријем).

 

На предњој страни коверте обавезно се исписује текст:

 

Комисији за пријем деце на целодневни боравак у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац

-          Захтев за пријем детета на целодневни боравак у Предшколску установу „Нада Наумовић“/ Предшколску установу „Ђурђевдан“ по Јединственом јавном конкурсу расписаном за 2021/22. годину“.

 

На задњој страни коверте обавезно се исписују подаци о подносиоцу Захтева, односно родитељу и то: име и презиме и тачна адреса становања.

 

Родитељ у Захтеву обавезно уписује свој контакт телефон или контакт телефон другог родитеља, како би могао бити обавештен у случају да је потребна допуна захтева или документације.

 

 

 

Захтев се може поднети и електронским путем, на линку www.euprava.gov.rs

На порталу еУправе Републике Србије налази се линк Помоћ, где је објашњен начин и поступак попуњавања електронске пријаве.

 

НАПОМЕНА:

 

Да би се захтев поднет електронским путем сматрао потпуним захтевом, неопходно је да родитељ електронским путем на mail адресу konkursvrtici@kg.org.rs  или путем поште у затвореној коверти, поднесе обавезну документацију и додатну документацију која зависи од статуса родитеља и/или детета, која је наведена овим Конкурсом.

 

Уколико родитељ електронским путем поднесе само захтев, сматраће се непотпуним и Комисија ће га обавестити о потреби да захтев допуни у накнадном року.

 

За децу самохраних родитеља, децу жртава насиља у породици, децу са сметњама у психофизичком развоју, децу из породица које користе неки облик социјалне заштите, и др. предшколска установа је у могућности да прихвати пријаву електронским путем, али је потребно да родитељи релевантну документацију којом доказују наведени статус поднесу лично у предшколску установу.

 

Уколико родитељ поднесе пријаву електронским путем за дете/цу за одређене вртиће, а други родитељ за исто дете/цу такође поднесе пријаву путем поште или непосредном пријавом за друге вртиће, или уколико родитељ поднесе више електронских пријава за исто дете,  пријава/е која/е је/су стигла/е касније биће одбачена/е као дупла/е и неће бити разматрана/е.

 

 

 

2. 1.     ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за пријем у целодневни боравак:

 

1.         Извод из матичне књиге рођених за сву децу у породици

(родитељ подноси лично или прибављају установе по службеној дужности уз изјаву родитеља која се може преузети са сајта Установа или непосредно у канцеларији за пријем);

2.         Доказ о радно-правном статусу родитеља:

ü  запослени родитељи - потврда или други документ о радном односу код послодавца и уверење о подацима унетим у матичну евиденцију Фонда ПИО (уверење Фонда ПИО не старије од 30 дана),

ü  незапослени родитељи - извод из евиденције Националне службе за запошљавање или уверење о подацима унетим у матичну евиденцију Фонда ПИО (уверење Фонда ПИО не старије од 30 дана),

ü  уметници - решење Пореске управе о утврђеној основици или потврда Фонда ПИО,

ü  студенти - потврда о студирању за текућу годину,

ü  пољопривредници - уверење о оствареним приходима од пољопривреде издато од Пореске управе или уверење издато од Фонда ПИО или уверење о катастарском приходу издатом од надлежне службе за катастар непокретности,

ü  предузетници - уверење о оствареним приходима од самосталне делатности,

ü  запослени у иностранству - потврда о запослењу оверена од стране судског тумача,

ü  пензионери - решење или потврда Фонда ПИО,

ü  остали родитељи који не припадају ни једној наведеној категорији - документација којом се доказује статус (уверење или потврда Фонда ПИО да се не воде у матичној евиденцији Фонда ПИО и слично);

3.         Доказ о оствареним примањима родитеља:

-         зарада остварена код послодавца – потврда о заради за период октобар, новембар и децембар 2020. године,

-         приходи од пољопривреде и шумарства – уверење о оствареним приходима од пољопривреде издато од Пореске управе,

-         приходи од самосталне делатности – уверење Пореске управе о приходима за последњи квартал претходне године (октобар, новембар, децембар 2020. године) или потврда о оствареним примањима уколико сам уплаћује порезе и доприносе,

-         приходи по основу пензије и инвалиднине - последњи чек,

-         приходи остварени од зараде родитеља  који је/су у иностранству –документ о висини прихода оверен од стране судског тумача,

-         други приходи којима се могу утврдити примања родитеља - документа којима се може утврдити висина прихода.

 

НАПОМЕНА: Родитељи који су засновали радни однос у последњем кварталу претходне године или у току текуће године, достављају доказ о почетку радног односа и висини месечне зараде код послодавца и уверење о подацима унетим у матичну евиденцију Фонда ПИО.

            Родитељ/и предузетници који су са обављањем предузетничке делатности започели непосредно пре расписивања конкурса, односно у претходних 12 месеци и који, због законских ограничења, (протек рока од 1 године од регистрације) не могу уверењем о оствареним приходима од самосталне делатности да докажу примања, достављају доказ о регистрацији издат од стране АПР – а  и потврду о примањима коју издаје њихов књиговођа.

            Напомена: Родитељ/и предузетник/ци чија је радња привремено одјављена сматра се незапосленим лицем/има, под условом да нису засновали радни однос или да не спадају у неку другу категорију лица ( студент, пољопривредник, самостални уметник и сл).**

Изузетно, за родитеља који се налази у иностранству и не поседује друге доказе о радно - правном статусу и приходима, родитељ који подноси захтев доставља доказ о привременом боравку у иностранству као и изјаву оверену од стране јавног бележника о запослењу и приходима.

 

2.2.      ДОДАТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА која зависи од статуса родитеља и/или детета:

1.      Самохрани родитељи/ родитељ који самостално врши родитељко право (разведени родитељи, родитељи чији је развод у току, родитељи из ванбрачне заједнице која је престала, родитељи деце чији је други родитељ преминуо, проглашен несталим, неутврђен, потпуно лишен родитељског права или пословне способности и сл.) - фотокопија акта надлежног ограна о самосталном вршењу родитељског права (пресуда суда или решење органа старатељства, извод из матичне књиге умрлих, извод из књиге рођених у случају непризнатог очинства и сл.);

2.      За децу без родитељског старања, децу у хранитељским породицама, усвојену децу, децу на старатељству - акт надлежног органа старатељства и мишљење са предлогом односно препоруком Центра за социјални рад;

3.      За децу са сметњама у психофизичком развоју - лекарска документација којом се доказују сметње у психофизичком развоју;

4.      За тешко оболелу децу - лекарска документација којом се доказује здравствено стање детета;

5.      За тешко оболеле родитеље/рођену браћу и сестре који су тешко оболели или имају сметње у психофизичком развоју - лекарска документација којом се потврђује здравствено стање или психофизичке сметње;

6.      За родитеље ратне војне инвалиде и особе са инвалидитетом - акт надлежног органа о инвалидитету;

7.      За децу/породице које користе неки облик социјалне заштите - акт надлежног органа о коришћењу права на сталну новчану помоћ, туђу негу и помоћ или препорука центра за социјални рад;

8.      За децу/родитеља жртве породичног насиља - акт надлежног органа о породичном насиљу или органа старатељства да је породица под ризиком;

9.      За децу чији је родитељ на издржавању затворске казне - потврда надлежног суда о издржавању безусловне казне затвора у трајању дужем од 6 (шест) месеци;

10.  За децу чији родитељи имају статус прогнаног или расељеног лица - документација надлежног органа која доказује статус, односно потврда о статусу издата од стране надлежног Комесаријата;

11.  За децу из нестимулативних средина - акт надлежног центра за социјални рад;

12.  За остале осетљиве категорије - акт надлежног центра за социјални рад.

 

НАПОМЕНА: Подносилац захтева одговара за тачност података унетих у захтев, као и за документацију поднету уз захтев.

 

III        Комисија ће по истеку рока за пријем захтева са пратећом документацијом, извршити бодовање и рангирање у складу са критеријумима за бодовање и рангирање, који су ближе прописани:

  1. Правилником о начину, критеријумима и поступку пријема деце у Предшколску установу Нада Наумовић у Крагујевцу  број: 05-2097 од 01.04.2019. године – Пречишћен текст  и

2.      Правилником о начину, критеријумима и поступку пријема деце у Предшколску установу „Ђурђевдан“ у Крагујевцу  број: 03/1-1748 од 01.04.2019. године Пречишћен текст.

 

Критеријуми за бодовање и рангирање су:

·         деца из друштвено осетљивих група (приоритети у складу са чланом 12. „Правилника о ближим условима за одређивање приоритета за упис деце у предшколску установу“),

·         радно - правни статус родитеља,

·         деца чија су браћа и сестре уписани у предшколске установе чији је оснивач град, уколико похађају Предшколске установе и у радној 2021/22,

·         број деце у породици,

·         просечни месечни приходи родитеља.

 

НАПОМЕНА:

 

Уколико родитељ истовремено подноси захтеве за више деце у породици, обавезно подноси одвојене писане захтеве за свако дете у породици, уз достављање комплетне документације за сваки захтев понаособ (нпр. подносе се захтеви за 2 детета од којих је једно болесно, родитељ уз захтев за болесно дете подноси лекарску документацију о болести детета, коју такође подноси и уз захтев за пријем другог детета, уколико жели да се остваре бодови по том основу или у ситуацији да се ради о два детета и постоји болест родитеља, када се уз оба захтева подноси документација о болести родитеља).  

 

Код навођења броја деце у породици навести само број и податке за децу која немају навршених 18 година живота.

 

 

IV        Комисија ће најкасније до 6. маја 2021. године извршити бодовање и рангирање и утврдити и објавити:

 

-          Прелиминарну листу бодовања и рангирања деце за коју су поднети благовремени и потпуни захтеви за пријем у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за радну годину за коју је Конкурс расписан, која обухвата сву децу за коју су поднети захтеви за пријем и

-          Прелиминарни списак примљене деце по предшколским установама и радним јединицама (вртићима).

 

Посебно треба истаћи да Прелиминарна листа бодовања и рангирања као и Прелиминарни списак примљене деце нису коначни и да се на исте може поднети приговор у року од 8 дана од дана објављивања, а да ће Комисија након одлучивања по приговорима или по протеку рока за подношења приговора:

 

-          утврдити и јавно објавити Листу бодовања и рангирања деце за коју су поднети благовремени и потпуни захтеви за пријем у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за радну 2021/22. годину,

 

-          утврдити и доставити директорима предшколских установа Предлог списка примљене деце за Установу по радним јединицама.

 

На основу Предлога списка примљене деце, директор Установе утврђује и јавно објављује Списак примљене деце у Установу по радним јединицама.

 

 

У радној 2021/22. години неће се вршити пријем нових Захтева за упис деце у Предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац, односно могу се уписати само деца која ће се налазити на Јединственој листи бодовања и рангирања или на Листи чекања утврђеној за 2021/22. годину након реализованог Конкурса.

 

НАПОМЕНА:

Захтеви за пријем деце на целодневни боравак (Образац 1) могу се преузети на интернет страницама града Крагујевца (www.kragujevac.rs), ПУ „Нада Наумовић“ (www.nadanaumovic.rs), ПУ „Ђурђевдан“ (www.pudjurdjevdan.edu.rs) или непосредно у канцеларији бр. 4, у улици Првослава Стојановића број 10. Крагујевац.

 

 

Директор ПУ „Нада Наумовић“                             Директор ПУ „Ђурђевдан“                         

Милка Симић с.р.                                                             Сања Јаковљевић с.р.

 

НАПОМЕНА: Захтев за упис детета на целодневни боравак, као и пратеће обрасце, можете преузети са линка: www.nadanaumovic.rs/download/