ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ

Почетна > Стручни органи установе > ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ

Професионални развој подразумева стално развијање укупних потенцијала појединца са циљем квалитетнијег обављања посла и унапрећење праксе. Представља континуирани процес у коме је васпитач рефлексивни практичар,активни учесник у процесу учења, истраживач сопствене праксе. Обавезни део професионалног развоја је стручно усавршавање  које се остварује континуирано, кроз различите активности у установи и ван ње. Улога тима  за професионални развој је да  планира, прати и вреднује стручно усавршавање које подразумева стицање нових и усавршавање постојећих компетенција важних за унапређење  васпитно-образовног рада и делатности предшколске установе. План стручног усавршавања у складу је са законском регулативом,потребама образовног система,плановима и приоритетима установе,личним плановима стручног усавршавања запослених.Запослени су учесници одобрених програма,стручних скупова;учесници у пројектима на локалном и националном нивоу;учесници хоризонталних размена у установи,али и са другим установама;чланови су струковних удружења;мреже практичара;аутори су бројних стручних радова у области васпитања и образовања.Тим прати остваривање плана свих облика стручног усавршавања, води евиденцију о струном усавршавању, вреднује примену наученог у раду уз примену  различитих инструмената и техника  за праћење и вредновање.