У складу са Статутим ПУ Нада Наумовћ",у Установи постоји Тим за инклузивно образовање, који чине васпитачи - представници свих радних јединица, као и представници стручних сарадника и сарадника. План Тима за инклузивно образовање део је Годишњег плана рада Установе. 

Циљ тима за инклузивно образовање је да кроз интердисциплинарни приступ омогугући стварање мреже подршке деци и породици.
Обезбеђује деци са подршком-образовнoм,социјалном или здравственом,право на предшколско васпитање и образовање у васпитној групи уз индивидуализовани приступ и индивидуални образовни план. 
Установа води јединствену базу података о деци према врсти подршке која се ажурира током године. 
Тим за инклузивно образовање подршку пружа непосредно кроз: 
Обезбеђивање подршке деци кроз педагошки профил ИОП1, индивидуални план подршке породици и евалуацију напредовања деце. 
Обезбеђивање подршке породици кроз размену информација од уласка у вртић до поласка у школу.
Обезбеђивање подршке васпитачима кроз рад мини тимова, стручне размене и примену/ евалуацију модела подршке деци и породици /Ране интервенције.
Праћење и евалуирање ефеката оствареносту рада тима .
Планове транзиције у установи и основним и специјалним школама.
У циљу што адекватније подршке деци и породици, Установа учествује у пројектима инклузивног образовања као носилац или партнер у активности.
Подршка породици обезбеђује се кроз низ континуираних корака интегрисаним приступом породица, стручних сарадника, сарадника, мини тимова и институција у граду. 
Са породицом се израђује план укључивања детета и породице, заједнички прати и мења .Током овог периода остварује се сарадња са другим институцијама у граду за које је породица проценила да им је потребне.