ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ,НАСИЉА,ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

Почетна > Стручни органи установе > ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ,НАСИЉА,ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
 
Заштита деце од дискриминације и насиља у предшколским установама је један од приоритетних задатака у којима учествују запослени, родитељи и локална заједница. Насиље, дискриминација, злостављање и занемаривање најгрубљи су облици угрожавања здравља,развоја, достојанства деце и кршење основних људских права. Стварање услова за здраво и безбедно одрастање обавеза је свих институција која се баве децом, а предшколским установама базично полазиште за одгој и васпитање.
У великој установи, каква је наша, заштита деце од дискриминације и насиља, успостављена је на више различитих нивоа, од непосредног рада у јасленим и васпитним групама, на нивоу сваког вртића формирањем  Унутрашње заштитне  мреже, до нивоа установе где су  основани  Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и Оперативни тим за заштиту. Сви ми заједно чинимо мрежу подршке у случају сумње или уоченог насиља. Важна подршка у процесу заштите деце су и родитељи који заједно са нама учествују у различитим активностима за спречавање насиља, конфликата или другог непожељног понашања.
Вртићи, најчешће, нису места насиља, те се највећи број  „сукоба“ међу децом решава на нивоу васпитне групе, уз рад васпитача и родитеља. Бројне превентивне активности доприносе да се деца кроз игру и друге примерене начине поуче како на конструктиван и ненасилан начин  да разреше несугласице. Неговање климе међусобног уважавања, подршке, поштовања, толеранције, позитивне комуникације деца уче како да каналишу емоције и испоље их кроз прихватљије облике понашања.
У случају да се насиље, ипак, деси  Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања спроводи прописану процедуру заштите дефинисану законом и Протоколом. 
За свако насиље које почини одрасла особа над дететом обавезно је укључивање других институција , као што су МУП и Центар за социјални рад . Установа је  дужна да свако сазнање о  насиљу  над дететом  пријави надлежним органима.
У циљу што ефикаснијег рада и упознавања родитеља са процедурама за заштиту деце у сваком вртићу на улазу постављени су панои Тима за заштиту од ДНЗЗ на којима су представљени нивои и облици насиља, имена чланова Тима , контакт телефони за пријаву сумње или уоченог насиља, као и фотографије, текстови, флајери и други материјали којима се прати рад.
Осим интензивног рада на превенцији насиља и активностима на решавању насилних ситуација у нашој установи континуирано се врши стручно усавршавање запослених , а посебно чланова Тима, ради подизања личних компетенција за препознавање и решавање појаве дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. До сада смо имали бројне друге активности ради подизања нивоа сензибилизације запослених , родитеља, локалне заједнице на проблеме насиља: радионице са децом, запосленима, родитељима, хуманитарне акције, ликовне конкурсе, представе, изложбе, посете институцијама које се баве децом,  дане отворених врата.... До сада смо заједно са децом и родитељима, опремом, дидактиком,  средствима за хигијену,  храном,  играчкама помогли преко 20 група на сеоском подручју, Прихтатилиште за децу и Прихватилиште за жртве породичног насиља, одељење педијатрије КЦ Крагујевац, децу из породица погођену сиромаштвом...
Наша мисија је да свако дете буде срећно и здраво, а вртић место спокоја и сигурности.     
 
Координатор Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
Наташа Срдић