ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА И РАЗВОЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

Почетна > Стручни органи установе > ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА И РАЗВОЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе чине представници родитеља, локалне заједнице, запослених,  директор и стручни сарадници. 
Тим има следеће надлежности: прати обезбеђивање и унапређивање квалитета васпитно-образовног рада у установи, стара се о остваривању предшколског програма, стара се о остваривању циљева постављених Развојним планом установе, стара се о развоју компетенција, вреднује резултате рада васпитача, медицинских сестара васпитача, стручних сарадника и сарадника. 
У нашој установи овај Тим се састаје тромесечно, анализира и вреднује процесе који се одвијају у другим тимовима и активима и доприноси квалитету рада тиме што предлаже мере за унапређење рада и развоја установе.