КОНКУРС ЗА УПИС ДЕЦЕ У ВРТИЋ „Аутић“ за радну 2021/22. годину

Почетна > Актуелно > КОНКУРС ЗА УПИС ДЕЦЕ У ВРТИЋ „Аутић“ за радну 2021/22. годину
Фебруар

23

2021

 КОНКУРС ЗА УПИС ДЕЦЕ У ВРТИЋ „Аутић“ 

за радну 2021/22. годину  

 

Конкурс је отворен за следећа места: 

14 слободних места за децу рођену од 1.3.2016. до 28.2.2017.

24 слободнa места за децу рођену од 1.3.2018. до 28.02.2019.

10 слободних места за децу рођену од 1.3.2019. до 29.02.2020.

15 слободних места за децу рођену од 1.3.2020. до 28.02.2021. 

Захтев за упис деце у целодневни боравак преузима се у просторијама вртића „Аутић“.

Захтев и документација предају се од 17.02. – 10. 03.2021. год. у периоду од 08:00-16:00 часова у просторијама вртића „Аутић“, 3.спрат

 

Потребна документација

за упис деце у целодневни боравак

 

 

1.      Извод из матичне књиге рођених за свако дете у породици прибавља Установа по службеној дужности или родитељ на сопствени захтев;

 

 1. Решење из Пореске управе о утврђеној основици или потврда из Фонда ПИО – за уметнике;

3.      Потврда о оствареним примањима за период X, XI, XII 2020. године и потврда о радном односу за текућу годину - за  родитеље запослене у државним предузећима;

 

4.      Потврда о оствареним примањима за  период X, XI, XII 2020. године и уверење о радном односу издатом од Фонда ПИО - за  родитеље запослене у приватним предузећима;

 

5.      Уверење о оствареним приходима од самосталне делатности – за предузетнике (уверење из Пореске управе о приходима за последњи квартал претходне године – X, XI и XII месец претходне године или потврду о оствареним примањима уколико сам уплаћује порезе и доприносе);

 

6.      Извод  из евиденције Националне службе за запошљавање и пореско уверењеза незапослене родитеље;

 

 1. Потврда о запослењу коју је оверио судски тумач – за родитеље запослене у иностранству (у случају да не може да се достави документација из ове тачке, за једног од родитеља који борави у иностранству, родитељ који подноси захтев обавезно доставља доказ о привременом боравку у иностранству, као и изјаву оверену од стране јавног бележника или другог органа овлашћеног за оверу, о радном статусу родитеља, као и приходима);

8.      Потврда од Националне службе за запошљавање са износом новчане накнаде ( уколико је стечено право на новчану накнаду) - за родитеље којима је престао радни однос у задњем кварталу претходне године или у току текуће године;

 

 1. Потврда о пoчетку радног односа у 2020. год. и висини месечне зараде - за родитеље који су засновали радни однос у задњем кварталу претходне године или у 2021. години;

 

 1. Потврда о редовном студирању - за родитеље студенте;

 

 1. Судска одлука о вршењу родитељског права за самохране родитеље;

 

 1.  Извод из матичне књиге умрлих у случају да је родитељ преминуо;

 

 1.  За усвојиоце :

а. потврда о оствареним примањима за последњи квартал предходне године,

б. решење надлежног органа старатељства;

 

 1. Одлука надлежног органа о вршењу родитељског права - доставља родитељ из ванбрачне заједнице;

 

 1. Решење о признавању права социјалне заштите (СНП, нега и помоћ другог лица) - за родитеље који су корисник права;

 

 1. Одговарајућа здравствена документацијаза дете које има здравствени проблем (алергије, посебна исхрана, хронична обољења, астма, фебрилне конвулзије и друго) или има тешкоћу у развоју.

 

 1. Документа којима се може утврдити висина прихода - за све друге приходе.

 

Приоритет за пријем доказује се следећом документацијом:

 

1.      За  самохране родитеље (један од набројаних докумената):

·         правноснажна судска пресуда ( фотокопија) или решење о самосталном вршењу родитељског права;

·         извод из матичне књиге умрлих , извод из матичне књиге рођених за дете - када је други родитељ непознат, преминуо или потпуно лишен родитељског права, односно пословне способности;

·         потврда надлежног војног органа - када се други родитељ налази на одслужењу војног рока;

·         потврда надлежног казнено-поправног завода - када се други родитељ налази на издржавању казне затвора дуже од 6 месеци.

 

2.      За децу на старатељству, у хранитељским породицама или установама социјалне заштите:

·         решење Центра за социјални рад о признатом праву ;

 

3.      За децу са сметњама у психофизичком развоју -  здравствена документација;

 

4.      За тешко оболелу децу у породици - здравствена документација за другу децу  из породице ако су тешко оболела или имају сметње у психофизичком развоју;

 

5.        За кориснике новчане социјалне помоћи - решење Центра за социјални рад да је породица корисник  новчане социјалне помоћи ;

 

6.      За децу тешко оболелих родитеља - решење о инвалидитету родитеља или лекарска  документација родитеља;

 

7.      За лица на одслужењу казне- потврда казнено-поправне установе о издржавању казне;

 

8.      За избегла и интерно расељена лица- документација која доказује статус издату од надлежног органа;

 

9.      За остале осетљиве категорије - решење, потврда или препорука центра за социјални рад да је породица под одређеном врстом ризика.

 

Напомена

 

Родитељи који су раније поднели захтев дужни су да обнове и допуне документацију. По завршетку конкурса представници ФЦА именоваће чланове комисије који ће сачинити листу примљене деце. Састављена ранг листа за упис деце у вртић „Аутић“ ће бити објављена крајем месеца мaртa на огласној табли вртића. Запослени је у обавези да потврди место у вртићу које им је додељено у року од 5 радних дана од датума објаве ранг листе. У случају да се не потврди, сматраће се да је запослени одустао од уписа и дете ће бити избрисано са ранг листе.